Quy chế tham gia Cộng đồng Diễn giả
  13:24:00 01/08/2016
  Phản hồi: 0

  QUY CHẾ THAM GIA CỘNG ĐỒNG DIỄN GIẢ

   

   

  CHƯƠNG I:

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Đối tượng áp dụng

            Cộng đồng Diễn giả Việt Nam là một tổ chức của các thành viên là diễn giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, hoạt động vì sự phát triển của nghề diễn giả tại Việt Nam. Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Hawking là tổ chức đứng ra kêu gọi, tập hợp các thành viên và quản lý hoạt động của Cộng đồng Diễn giả Việt Nam. Tất cả các thành viên gia nhập Cộng đồng có trách nhiệm chấp hành quy chế này.

   

  Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

            Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc, quan hệ cộng tác giữa các thành viên Cộng đồng diễn giả.

  II. CHƯƠNG II:

  PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

  Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Cộng đồng diễn giả

            Cộng đồng Diễn giả Việt Nam có nhiệm vụ tạo ra mạng lưới các diễn giả, xây dựng các chương trình thường niên nhằm kết nối các thành viên với nhau và với các đối tượng diễn thuyết.

            Cộng đồng Diễn giả Việt Nam có nhiệm vụ thúc đẩy sự phát triển nghề diễn giả tại Việt Nam bằng các hình thức hỗ trợ, truyền thông, cộng tác kinh tế trong và ngoài nước...

            Cộng đồng Diễn giả Việt Nam có nhiệm vụ và quyền tập hợp diễn giả thành viên, ý kiến, đóng góp xây dựng từ các tổ chức, cá nhân mang mục đích phát triển nghề diễn giả Việt Nam.

   

  Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý Cộng đồng diễn giả

            Ban quản lý Cộng đồng Diễn giả Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động của Cộng đồng, tổ chức thường niên các hình thức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các thành viên.

              Chịu trách nhiệm kêu gọi, tập hợp các thành viên, thông báo bằng thư điện tử đến các hoạt động, quyết định, thay đổi cơ chế của Cộng đồng.

             Có quyền bãi bỏ tư cách thành viên khi thành viên đó phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc có hành vi phá hoại, gây tổn hại đến uy tín và danh tiếng của Cộng đồng diễn giả.

            Có trách nhiệm thu thập ý kiến xây dựng, đóng góp từ các thành viên; bác bỏ ý kiến không hợp lý, tiêu cực, phá hoại và thực thi các kế hoạch được sự chấp nhận của đa số thành viên Cộng đồng Diễn giả và thành viên Ban quản lý.

            Chỉ đạo việc lập dự toán kinh phí thực hiện các Chương trình của Cộng đồng Diễn giả Việt Nam, trình cơ quan tài trợ tổ chức quyết định và cấp kinh phí.

              Có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt kế hoạch hoạt động của từng nội dung thuộc Chương trình của Cộng đồng hàng năm.

            Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Cộng đồng Diễn giả Việt Nam trước các thành viên, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung và hoạt động của Cộng đồng.

            Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các nội dung chương trình thực hiện đúng tiến độ; tổng hợp kết quả, thông báo bằng thư điện tử tới các thành viên Cộng đồng.

             Tổ chức việc nghiệm thu, đánh giá sản phẩm của các hoạt động, nội dung Chương trình.

             Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Cộng đồng Diễn giả Việt Nam.

   

  Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Cộng đồng diễn giả

            Các thành viên có nhiệm vụ và quyền đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, đề xuất phương hướng hoạt động và gửi tới Ban quản lý Cộng đồng Diễn giả.

            Các thành viên không có nhiệm vụ đóng góp kinh phí thường niên cho Cộng đồng, phí gia nhập Cộng đồng.

            Các thành viên có nhiệm vụ thúc đẩy sự nghiệp diễn thuyết, giảng dạy của cá nhân, phát triển mạng lưới các diễn giả, xây dựng các mối liên kết với các thành viên khác, tham dự các hoạt động của Cộng đồng trong phạm vi khả năng của mình.

            Các thành viên có quyền cho ý kiến khi được yêu cầu trước các vấn đề, kế hoạch hoạt động của Cộng đồng.

            Các thành viên có quyền được thông báo và tham dự các sự kiện, tham gia diễn thuyết, giảng dạy, học tập trong các khóa học của Cộng đồng Diễn giả tổ chức và kết hợp tổ chức.

            Các thành viên có quyền đăng ký làm quản trị website của Cộng đồng Diễn giả Việt Nam.

            Sau khi gia nhập, các thành viên có quyền ra khỏi cộng đồng và phải có thông báo bằng văn bản tới Ban quản lý.

  III. CHƯƠNG III

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

   

  Điều 6. Nội dung hoạt động của Cộng đồng Diễn giả

            Cộng đồng Diễn giả là đầu mối kết nối các diễn giả và người có nhu cầu với nhau, tạo ra một sân chơi về giáo dục, tri thức mang tính tập trung hơn tạo ra nhiều giá trị hơn cho các thành viên trong cộng đồng cũng như việc phát triển kiến thức của con người và xã hội thông qua các buổi diễn thuyết, tọa đàm.

            Xây dựng kho dữ liệu và thông tin về các diễn giả trong và ngoài nước, giảng viên các trường Đại học, phổ biến tới đông đảo đối tượng trong xã hội thông qua trang web congdongdiengia.org.

            Xây dựng mạng lưới diễn giả các ngành nghề, lĩnh vực, tạo nên mối liên hệ bền chặt và phong phú trong nghề diễn giả.

            Đào tạo, tập huấn về diễn giả, nâng cao năng lực diễn thuyết cho các thành viên.

            Xây dựng các chương trình đào tạo theo yêu cầu của các doanh nghiệp cần những diễn giả có trình độ phù hợp theo yêu cầu từng chủ đề mà đối tác có nhu cầu.

            Kêu gọi và tập hợp ý tưởng của những nhà diễn giả có kinh nghiệm, có tri thức nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghề diễn giả ở Việt Nam.

            Góp phần xây dựng tủ sách “Trường tồn cùng Tri thức Việt”. Xây dựng, quản lý và phát triển web tusachtrithuc.org nhằm xuất bản những sách hay do người Việt làm tác giả.

            Tập hợp các nhà khoa học, quản lý đưa tri thức, kinh nghiệm của họ đến với công chúng áp dụng vào cuộc sống.

            Tổ chức những buổi hội thảo, học tập tôn vinh những nhân tài đất nước (kết hợp với một số tổ chức xã hội gắn kết với một số trường đại học để kích thích việc phát triển nhân tài cho đất nước).

            Các chương trình An sinh xã hội, tri ân người có công theo chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

            Các chương trình khác kết hợp với các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao trong và ngoài nước kêu gọi đầu tư và hỗ trợ cho các dự án phát triển nghề diễn giả tại Việt Nam.

           Ban quản lý Cộng đồng Diễn giả căn cứ vào yêu cầu công việc được quyền thuê nhân sự triển khai và phục vụ chương trình căn cứ theo kế hoạch hàng năm.

   

  Điều 7. Xây dựng và triển khai các hoạt động hàng năm

            Cộng đồng Diễn giả sẽ có kế hoạch hoạt động theo từng năm được triển khai theo chỉ đạo của Ban quản lý.

            Kế hoạch hàng năm được xây dựng thông qua các cuộc họp lấy ý kiến của các thành viên Ban quản lý.

   

  Điều 8. Quy định về việc đóng góp ý kiến xây dựng Cộng đồng

            Các thành viên tham gia Cộng đồng Diễn giả có quyền tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển theo quy định của Cộng đồng.

            Các ý kiến đóng góp sẽ được Ban quản lý tiếp nhận, tổng hợp các thông tin phản ánh do tổ chức, cá nhân gửi đến, sử dụng hoặc bác bỏ các ý kiến.

  Ban quản lý có trách nhiệm quản trị và đảm bảo thông tin trên website congdongdiengia.org, có trách nhiệm phân công các phòng ban liên quan trả lời, công bố hoạt động trên website.

   

  Điều 9. Quy định hoạt động của Cộng đồng

            1. Thành viên của Cộng đồng có trách nhiệm thực hiện đúng theo Quy chế này. Ban quản lí website có trách nhiệm thường xuyên theo dõi kiểm tra chặt chẽ quá trình thực hiện Quy chế này.

            2. Các thành viên Ban quản lý tích cực cập nhật các diễn giả mới nhất, chất lượng nhất, các thành tích và thông tin thay đổi của thành viên, tham gia phát triển Cộng đồng.

   

  IV. CHƯƠNG IV

  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   

  Điều 11. Điều khoản thi hành

            Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày công bố.

            Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Ban quản lý Cộng đồng Diễn giả Việt Nam quyết định.

           Các Thành viên Ban quản lý, tất cả các thành viên Cộng đồng có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

   

Sự kiện