"Nhịp Cầu Nhà Nông" Truyền Hình Đắc Nông - ngày 10 / 7 / 2014