Hướng về Biển, Đảo Quê Qương 2014 - Truyền Hình Hà Nội