PGS.TS Nguyễn Bá Uân

PGS.TS Nguyễn Bá Uân

PGS.TS  Nguyễn Bá Uân  - hiện đang giữ chức vụ Trưởng khoa Kinh tế và quản lý, Trường Đại học Thuỷ Lợi đồng thời là một trong các thành viên của Hội đồng Ban cố vấn của Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Hawking.

PGS.TS Nguyễn Bá Uân là diễn giả chủ đề kinh tế, quản trị kinh doanh, 
Liên hệ
Diễn giả khác